Tiedotteet 2018

ELY-keskus on antanut lausuntonsa BASF:n Harjavaltaan suunnitteleman akkumateriaalitehtaan YVA-ohjelmasta 14.9.2018 (Varsinais-Suomi, Satakunta)

BASF maailman johtavana kemianteollisuusyhtiönä keskittyy materiaalituotantoon, akkumateriaalien tuotannossa katodimateriaalin (CAM) valmistukseen. BASF palvelee jo nyt useita sähköauto- ja akkuvalmistajia. BASF haluaa perustaa akkumateriaalien tuotantoalueen Eurooppaan – laajamittaisen tehtaan EU:n alueelle. Katodimateriaalin esiasteen (PCAM) tuotantolaitoksen sijoituspaikaksi tutkitaan tässä arvioinnissa Harjavaltaa Suomessa. PCAM-materiaalia tarvitaan CAM-materiaalin valmistamiseen.

Tehdasta suunnitellaan Harjavallan Suurteollisuuspuiston välittömään läheisyyteen. Sijoituspaikkana Suurteollisuuspuiston läheisyys tarjoaa perusraaka-aineita ja tarvittavaa infrastruktuuria.

Hankkeen toteuttaminen aloitetaan vaiheittain, aloittaen aikaisintaan, kun tuotannon ympäristölupa on saatu (arviolta 2020 alussa) ja lisäten kapasiteettia 30 000 tonniin vuodessa lyhyen ajan kuluessa. Pitkällä aikavälillä BASF on suunnitellut täysimittaisen PCAM-tehtaan kapasiteetin olevan 80 000 tonnia vuodessa. 

Hankkeessa arvioidaan seuraavat vaihtoehdot:

  • Vaihtoehto 0 (VE0): hanketta ei toteuteta
  • Vaihtoehto 1 (VE1): hanke toteutetaan perustamalla tehdas Harjavaltaan

Arviointiohjelmasta on pyydetty viranomaislausuntoja ja yleisöltä mielipiteitä. Lausuntoja on annettu 4 kpl ja mielipiteitä 4 kpl.

YVA-lain mukaisena yhteysviranomaisena Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut arviointiohjelmasta lausunnon. Lausunnossa ohjelmaa on arviointityön suorittamiseksi pidetty selkeänä ja kattavana. Hankkeessa keskeisimmät ja merkittävät vaikutukset on tuotu hyvin esille. Muutamia lisäyksiä ja tarkennuksia tulee selostusta laadittaessa ottaa huomioon.

Arviointiohjelmassa esitetyn laskelman mukaan hankkeen merkittävimmät vaikutukset muodostuvat sulfaatti-, typpi- ja muiden haitta-aineiden päästöstä vesistöön. Lausunnossa on korostettu yhteisvaikutuksien tarkastelua, sulfaatti- ja muihin päästöihin liittyvää haittojen minimoimista osana hankkeen suunnittelua sekä vesistöön tulevan kuormituksen tarkastelemiseksi toteutettavan mallinnuksen merkitystä arvioinnissa. Hankkeen vaikutukset sekä nykyisen suurteollisuusalueen ja hankkeen yhteisvaikutukset tulee tarkastella perusteellisesti, sillä hankealueen ympäristö on nykyisellään jo varsin kuormittunutta.  Esitettyjä haittojen lieventämistoimia käsitellään osana hankkeen suunnittelua, jotta hankkeen merkittävät haitalliset vaikutukset voidaan estää. Jos vaikutusten estäminen on mahdotonta, suunnitellaan lieventämistoimenpiteitä. Vedenlaatumallinnuksen tuloksista riippuen on tarpeen arvioida tarkemmin mahdollisuuksia lieventää sulfaatin tai muun haitta-aineen päästöjä vaikutusten minimoimiseksi, mikäli em. päästöjen pienentämiseksi ei ole mahdollista ottaa käyttöön muuta tekniikkaa.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot (tehtaan rakentaminen tai rakentamatta jättäminen) ovat asianmukaisia ja perusteltuja. Hankkeen toteuttamisvaihtoehdossa tulisi selkeästi alavaihtoehtona tulla esille PCAM-tehdas, joka on tuotantokapasiteetiltaan 30000 tonnia ja tehdas, joka on tuotantokapasiteetiltaan täysimittainen 80000 tonnia. Koska täysmittaiseen tuotantokapasiteettiin pyritään pitkällä aikavälillä tuotantokapasiteetin määräytyessä 5-10 vuoden markkinakehityksen mukaisesti, voisi YVA- ja lupamenettelyjen sujuvuuden kannalta myöhemmässä vaiheessa olla tarkoituksenmukaista arvioida myös esim. 50000 tonnin kapasiteettivaihtoehto.

Arviointiohjelma ja siitä annettu lausunto on kokonaisuudessaan nähtävänä ympäristöhallinnon internet-sivuilla lyhytosoitteessa www.ymparisto.fi/akkumateriaalitehdasYVA .


Lisätietoja antaa ylitarkastaja Seija Savo p. 029 5022941


Päivitetty