Tiedotteet 2018

Engelinrannan alueelle päätös maaperän puhdistamisesta in situ -menetelmällä, Hämeenlinna (Kanta-Häme)

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen koskien Hämeenlinnan kaupungissa Engelinrannan alueella toteutettavia maaperän puhdistustoimia. Kohde sijaitsee Engelinrannan yleiskaava-alueella sisältäen useita kiinteistöjä.  

Kyseessä on orgaanisten haitta-aineiden (öljyhiilivedyt, polyaromaattiset hiilivedyt) puhdistaminen in situ -menetelmällä, jossa kunnostamista voidaan tehdä maa-aineksia kaivamatta. Mikäli kunnostustavoitteisiin ei in situ -menetelmällä kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin kustannuksin päästä tai menetelmä ei jollakin osa-alueella ole teknisesti mahdollinen, täydennetään kunnostusta massanvaihdolla. Kunnostus toteutetaan massanvaihtona myös, mikäli kohdealueelle ei löydy soveltuvia menetelmiä. Metallien ja rakennusjätteen sekaisen maan osalta tarvittava kunnostus tehdään massanvaihtona. 

Kunnostustoimenpiteet pyritään aloittamaan vuoden 2018 aikana. In situ -kunnostuksen tavoitteellinen kesto on noin kaksi vuotta. Kunnostus on suunniteltu tehtävän vuosina 2018-2020. Tarvittaessa kunnostusta jatketaan vielä vuonna 2021 ja joiltakin osin vuonna 2022. Kunnostusta koskevasta tiedotuksesta vastaa Hämeenlinnan kaupunki.

Kohdealueen maaperässä on todettu öljyhiilivetyjä, metalleja ja PAH-yhdisteitä (polyaromaattiset hiilivedyt). Lisäksi täyttökerroksessa on todettu maan seassa laajalti jätettä. Todetut jätteet ovat pääosin yhdyskuntajätettä vanhan kaatopaikan alueella sekä rakennusjätettä muualla, kuten puuta, tiiltä, rautaa ja asfalttia.

Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantunut maaperä kunnostetaan määrättyyn pitoisuustasoon ja jätteet poistetaan määrättyyn syvyyteen. Pilaantuneet maat ja jätteet kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, välivarastoitava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

 

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme

 

Lisätiedot:

Ympäristöasiantuntija Maria Borg, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 246  

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037       

 


Päivitetty