Tiedotteet 2018

EU-rahoituksella elinvoimaa ja hyvinvointia Kaakkois-Suomeen (Kaakkois-Suomi) 

Kaakkois-Suomen elinvoimaa ja hyvinvointia tuetaan merkittävästi kolmen EU-rahaston avulla. Näitä ovat Euroopan maaseuturahasto (Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja alueen neljä Leader-ryhmää) sekä Euroopan sosiaalirahasto ja Euroopan aluekehitysrahaston (Hämeen ELY-keskus). Vuoden 2018 alkupuoliskolla em. rahastojen kautta tuettiin yrityksiä ja kehittämishankkeita yhteensä lähes 11 miljoonalla eurolla.  

Kaakkoissuomalaisia maaseutuyrityksiä kiinnostaa eniten investointien rahoitus   

Maaseutuohjelman yritystukea on alkuvuodesta 2018 myönnetty Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen sekä alueen neljän Leader-ryhmän kautta noin puoli miljoonaa euroa, joka on jonkin verran enemmän kuin samana ajankohtana viime vuonna. Yleisen taloustilanteen paranemisesta huolimatta yritystukien kysyntä on ollut odotettua vähäisempää. Myönnetystä yritystuesta selvästi suurin osuus kohdistuu investointeihin. Sen sijaan kiinnostus maaseutuyritysten perustamistukea kohtaan on Kaakkois-Suomessa toistaiseksi jäänyt melko vähäiseksi. 

Maaseudun yritysten halusta kehittää toimintaansa kertoo kuitenkin se, että kiinnostus yritysryhmähankkeita kohtaan on kasvussa Kaakkois-Suomessa. Maaseutuohjelman rahoituksella rahoitettiin mm. puuta jalostavien yritysten tuote- ja tuotannonkehittämistarpeista syntynyttä yritysryhmä- hanketta, joka tarjoaa ratkaisuja tuotteiden asiakaslaadun hallittavuuteen ja muuttuvien markkinoiden ennustettavuuteen. Reima -koulutushankkeella puolestaan luotsataan maaseutuyritysten innovaatioita kohti kaupallista menestystä.  

Neuvontaa maaseudun yritystoiminnan kehittämiseen sekä rahoituksen hakemiseen on saatavissa edelleen ELY-keskuksen rahoittamassa Yhteistyöllä kilpailukykyä -hankkeessa.  

Maaseudun kehittämistä paikallisesti, alueellisesti, alueiden välisesti ja valtakunnallisesti 

Maaseutuohjelman kehittämishankkeisiin Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Leader -ryhmät myönsivät alkuvuonna 2018 noin 1,8 miljoonaa euroa. Rahoituksella edistetään maaseudun elinkeinojen kilpailukykyä sekä tuetaan asukkaiden hyvinvointia.  Esimerkiksi luonnontuotteiden liiketoimintamahdollisuuksia selvitetään Luonnontuotteista kasvua Kaakkois-Suomeen -toimialaselvityksessä. Lumovoima -hankkeessa edistetään puolestaan luonnonhoitoyritysten liiketoimintamahdollisuuksia Kaakkois-Suomen lisäksi myös Uudenmaan maaseutuyrityksissä.  Etelä-Karjalaan on rahoitettu maastopyöräreittihanke. Sen tuloksena syntyy maastopyöräilijöille suunniteltua reittiverkostoa sekä reittitietoja, jotka ovat vapaasti ladattavissa mobiililaitteelle. 

Luomubuumi, Superhyvä tai Tiedolla hyönteisalan kasvuun - hankkeet ovat esimerkkejä maaseutuohjelman valtakunnallisista hankkeista, joilla tuetaan maaseudun kasvualoja ja uusien toimialojen kehittämistä koko Manner-Suomessa  

Maaseutuohjelman huhti-toukokuussa 2018 tehdyistä yritys- ja hanketukipäätöksistä tiedotettiin yksityiskohtaisemmin 3.7.2018 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja alueen Leader-ryhmien yhteisessä tiedotteessa. Lisäksi maaseutuohjelman hankerekisteristä löytyvät ajantasaiset tiedot kaikista yritystuki- ja kehittämishankepäätöksistä koko ohjelmakauden ajalta sekä ELY-keskuksittain että Leader -ryhmittäin.

Maa- ja puutarhataloudessa positiivista virettä 

Maa- ja puutarhatalouden aloitustukien kysyntä lisääntyi vuoden 2018 alkupuoliskolla. Tätä selittää viljelijöiden luopumistukijärjestelmän päättyminen tämän vuoden lopussa. Myös maatalouden investointitukien kysyntä oli alkuvuonna kasvussa. Rahoituspäätöksiä tehtiin etenkin salaojituksiin ja työympäristöä edistäviin investointeihin. Avustuksen lisäksi maa- ja puutarhatalouden tuki voi sisältää myös korkotukea. Avustusta myönnettiin alkuvuonna yhteensä 2,2 miljoonaa euroa sekä korkotukea 5,0 miljoonan euron lainapääomalle. 

Maaseutuohjelmassa jatkuva haku, hankkeet valitaan jaksoittain

Maaseutuohjelman yritys- ja kehittämishankkeissa sekä maatilarahoituksen aloitus- ja investointituissa on jatkuva haku. Hankkeet kuitenkin valitaan rahoitukseen valintajaksoittain. Yritystuissa ja yritysryhmähankkeissa valintajakso on kahden kuukauden mittainen ja nykyinen jakso päättyy elokuun lopussa. Kehittämishankkeissa meneillään oleva valintajakso päättyy 31.10.2018. 

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Jyrki Pitkänen
p. 0295 029 078
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi 

Euroopan sosiaalirahastosta tukea 14 kaakkoissuomalaiselle hankkeelle 

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea sai 14 Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa toteutettavaa kehittämishanketta. Yhteensä myönnetty rahoitus on noin 2,8 miljoonaa euroa. ESR -hankkeilla ennakoidaan elinkeinoelämän tulevia koulutustarpeita ja kehitetään yrityksille niiden tarvitsemia koulutuksia, tuetaan nuorten yrittäjyyttä, kehitetään opintojen ohjausta ja vahvistetaan kiertotaloutta. Rahoitukseltaan suurimpiin kuuluu Kymenlaaksossa toteutettava sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke, jossa toisaalta mahdollistetaan sosiaalityön maisteriopintoja ja toisaalta kehitetään sosiaalityön sisältöjä ja toimintatapoja. Yli 400 000 euron rahoituksen sai myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä ja Kouvolan seudun ammattiopiston yhteinen Digiaktorit-hanke, joka vahvistaa opiskelijoiden digitaalisia taitoja hankkeessa kehitettävillä uusilla menetelmillä. Etelä-Karjalassa rahoitettuja hankkeita oli tällä kaudella vain neljä. Kaksi niistä oli kansainvälisen hankkeen valmisteluhankkeita. Rahoituksella pystyttiin hakemaan kehittämiskumppaneita Euroopasta ja suunnittelemaan hankkeiden sisältöä. Tulevat kansainväliset hankkeet liittyvät vammaisten kansalaisuuteen ja työllistymiseen sekä lapsiperheiden osallisuuden vahvistamiseen. ESR-rahoitusta myöntää koko Etelä-Suomen alueella Hämeen ELY-keskus. 

EAKR-tukea yritysten kehittymiseen 

Hämeen ELY-keskus myönsi Kaakkois-Suomen yritystoiminnan kehittämiseen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta noin 2,5 miljoonaa euroa. Suurin osa rahoituksesta myönnettiin yrityksen kehittämisavustuksena suoraan alueen pk-yrityksille, mutta rahoitettujen hankkeiden joukossa oli myös kolme laajempaa yritysten toimintaympäristön kehittämishanketta.  Yritysten kehittämisavustusten kysyntä on hieman lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Kehittämisavustusta myönnettiin Kaakkois-Suomeen 21 yritykselle yhteensä 1,9 miljoonaa euroa. Avustuksesta noin puolet myönnettiin pk-yritysten kasvua tukeviin investointeihin ja puolet yritystoiminnan kehittämiseen.  

Suurin osa avustusta saaneista yrityksistä tavoittelee lisää vientiä. Joukossa on kuitenkin myös pelkästään kotimarkkinoilla toimivia yrityksiä, sillä investointiavustusta koskevaa rahoituslinjausta muutettiin viime vuoden lopussa. Tänä vuonna myös kotimarkkinoilta kasvua hakevat yritykset ovat voineet saada investointiavustusta konehankintoihinsa. Yrityksen kehittämisavustuksessa on jatkuva haku, ja kasvuyritykset voivat hakea sitä niin investointeihin kuin esim. kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen.   

Alkuvuoden aikana Kaakkois-Suomeen rahoitettiin kolme yritysten toimintaympäristön kehittämishanketta. Yhteensä rahoitusta myönnettiin 610 000 euroa. Hankinnat Etelä-Karjalassa Haltuun -hankkeen toteuttajina ovat Lappeenrannan ja Imatran kaupungit sekä Etelä-Karjalan muut kunnat yhteistyössä Etelä-Karjalan Yrittäjät ry:n kanssa. Hankkeessa kehitetään Lappeenrannan ja Länsi-Saimaan kuntien hankintojen suunnittelukäytäntöjä erityisesti kestävän kehityksen ja innovatiivisten hankintojen näkökulmasta sekä tuotetaan hankinta-asiamiespalveluja koko maakunnan alueelle. Lakes ry:n Lappeenrannan kaupunkikeskusta kasvuun ja kartalle 2018-2020 -hankkeessa edistetään keskusta-alueen pk-yritysten yhteistyötä ja verkostoitumista. Kouvola Innovation Oy sai rahoitusta Messukohteena koko Kouvola -hankkeelle. Hankkeessa mm. aktivoidaan Kouvolan yrityksiä kehittämään palveluitaan ja tiedotetaan asuntomessualueen ulkopuolisista palveluista ja tapahtumista messuvieraille.  

Hämeen ELY-keskuksen lisäksi myös Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson liitot myöntävät Euroopan aluekehitysrahaston tukia. 

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen
p, 0295 025 151
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.f


Päivitetty