Tiedotteet 2018

Kaakkois-Suomen ELY-keskus aloittaa pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosten kuulemisen (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueen pohjavesialueet luokitellaan uudelleen ja samalla niiden rajaukset tarkistetaan. Työ perustuu vuonna 2015 uudistuneeseen lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Uuden lainsäädännön myötä pohjavesialueet luokitellaan suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta viiteen eri luokkaan: 1, 1E, 2, 2E ja E. Pohjavesialueiden rajaus perustuu olemassa olevaan tietoon alueen luonnontieteellisistä tekijöistä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on saanut luokitus- ja rajausmuutokset tarkistettua Pyhtään, Kotkan, Haminan, Virolahden ja Miehikkälän pohjavesialueiden osalta. Tarkastelun jälkeen kuntien alueella on yhteensä 52 pohjavesialuetta, joista 1-luokaan kuuluu 14 aluetta, 1E-luokkaan 3 aluetta, 2-luokkaan 31 aluetta ja 2E-luokkaan 4 aluetta. Pohjavesialuemuutoksista järjestetään kuntakohtainen kuuleminen, jonka aikana kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä ja mahdollisia pohjavesialueiden luokituksiin tai rajauksiin vaikuttavia uusia tutkimustuloksia tai -tietoja.

Tarkistetut pohjavesialueet ja niihin liittyvä valmisteluaineisto on nähtävillä kuulemiskunnan virallisella ilmoitustaululla sekä ympäristöhallinnon internetsivuilla: www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Pyhtään, Kotkan, Haminan, Virolahden ja Miehikkälän pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset ovat nähtävillä 14.5. - 25.6.2018. Nähtävillä oloajan jälkeen ELY-keskus kokoaa saadun palautteen, tekee tarvittaessa muutokset pohjavesialueiden rajauksiin ja luokituksiin ja merkitsee uudet pohjavesialuetiedot ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

III-luokan pohjavesialueiden tutkimukset jatkuvat Lappeenrannassa

Vanhassa pohjavesialueluokituksessa III-luokkaan kuuluvalla Lpr keskusta - Lauritsala -pohjavesialueella tehdään kuluvan vuoden aikana tutkimuksia, joilla saadaan tietoa muun muassa kalliopinnan korkokuvasta sekä pohjavesiolosuhteista. Tutkimuksessa saatua tietoa hyödynnetään rajaus- ja luokitustyössä.

Tutkimukset muilla vanhoilla III-luokan alueilla on saatu viime vuoden aikana päätökseen. Uudessa luokituksessa vanhat III-luokan pohjavesialueet siirtyvät joko uusiin luokkiin tai poistuvat kokonaan luokiteltujen pohjavesialueiden joukosta.

E-luokan pohjavesialueiden maastotyöt käynnistyvät toukokuussa

Lakimuutoksen myötä pohjavesialueluokituksessa huomioidaan pohjavesivaikutteiset luontokohteet. Pohjavesialue, jonka vaikutusalueella on suoraan pohjavedestä riippuvainen, muun lainsäädännön nojalla suojeltu, merkittävä ja vähintään luonnontilaisen kaltainen ekosysteemi, saa uudessa luokituksessa E-merkinnän. E-luokan pohjavesialueiden tunnistamiseen tähtäävät maastotyöt jatkuvat nyt kolmatta vuotta. Maastossa tarkistetaan esitietojen perusteella mahdollisesti E-luokan pohjavesialueiden perusteeksi sopivien kohteiden todellinen tila. Huomiota kiinnitetään paikan luontotyyppiin ja kasvillisuuteen, kohteen luonnontilaisuuteen sekä arvioidaan mahdollinen metsä- ja vesilakiin pohjautuva suojeluperuste. Kohteen pohjavesiyhteys varmistetaan lämpökameran avulla, jossa purkautuva pohjavesi näkyy kesäaikaan ympäristöään kylmempänä. Kartoituksesta ei aiheudu haittaa maanomistajalle.

Tulevalla maastokaudella kartoituksia tehdään Parikkalan, Rautjärven, Imatran, Lappeenrannan, Lemin ja Savitaipaleen alueilla. Kaikkiaan Kaakkois-Suomessa tarkastetaan yli 500 luontokohdetta, joista kahden edellisen maastokauden perusteella noin yksi neljäsosa täyttää E-luokan pohjavesialueen perusteeksi sopivan ekosysteemin kriteerit.

Määrittäminen E-luokan perusteeksi sopivaksi ekosysteemiksi ei lisää kohteen lakisääteistä suojelua. Se kuitenkin lisää tietoa alueen luontoarvoista ja suojelluista kohteista, jolloin niiden huomioiminen ja säilyttäminen on helpompaa. E-luokan pohjavesialueen perusteena olevat ekosysteemit esitellään osana pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosten kuulemisaineistoa.

Lisätietoja:  

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Pohjavesialueiden tarkistus ja luokitus:

  • Hydrogeologi Heidi Rautanen, puh. 0295 029 279, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjavedestä riippuvaiset ekosysteemit:

  • Suunnittelija Pyry Mäkelä, puh. 0295 029 121, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 


Päivitetty