Tiedotteet 2018

Kainuun ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän Paltamon biojalostamon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Kainuu)

Paltamon biojalostamo -hankkeen tarkoituksena on rakentaa biojalostamo Paltamoon Kylänpuron teollisuusalueelle. Biojalostamon päätuotteet ovat valkaistu selluloosa ja sen johdannaisena tekstiilikuitu Arbron, jota on tarkoitus tuottaa tekstiiliteollisuuden käyttöön. Biojalostamon pääprosessi on kemiallinen sellunvalmistus.

Paltamon biojalostamo -hankkeeseen sovelletaan lakisääteistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA), koska biojalostamo on metsäteollisuuden massatehdas. Yhteysviranomaisena YVA-menettelyssä on toiminut Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankevastaava on KaiCell Fibers Oy.

Paltamon biojalostamon ympäristövaikutusten arviointi on ensimmäinen uuden YVA-lainsäädännön mukainen hanke Kainuussa. Uusi YVA-laki ja -asetus tulivat voimaan 16.5.2017. Uuden lain tavoitteena on ollut sujuvoittaa YVA-menettelyä ja lisätä merkittävien ympäristövaikutusten painoarvoa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on tarkasteltu neljää eri vaihtoehtoa, joista kolme on toteutusvaihtoja. Nämä eroavat toisistaan tuotantomäärien osalta. Ennen YVA-menettelyn aloittamista on tarkasteltu myös Suomussalmelle ja Kajaaniin sijoittuvia paikkavaihtoehtoja, mutta sittemmin päädyttiin Paltamon sijaintipaikkaan. Muiden kuntien paikkavaihtoehtojen osalta ei ole tehty YVA-menettelyyn sisältyvää lakisääteistä ympäristövaikutusten arviointia.

Hankkeen YVA-menettelyn alkuvaiheessa laadittiin arviointiohjelma, joka toimitettiin ELY-keskukseen 13.12.2017. ELY-keskus antoi siitä yhteysviranomaisen lausunnon 27.2.2018. Tämän jälkeen hankevastaava jatkoi ympäristövaikutusten arviointia ja laati ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, joka on ollut nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 11.6.2018–9.8.2018.

Arviointiselostuksesta annettiin 25 lausuntoa ja kuusi mielipidettä. Lausunnot on esitetty hankkeen YVA-sivuilla. Yhteenveto annetuista lausunnoista ja mielipiteistä on perustellussa päätelmässä.

Perustellussa päätelmässä todetaan, että ympäristöarviointi täyttää YVA-lain ja -asetuksen sisältövaatimukset ja on laadultaan kokonaisuutena riittävä. Hankkeen merkittävimpinä ympäristövaikutuksena pidetään vesistövaikutuksia, mutta hankkeella on myös muita ympäristövaikutuksia, jotka on YVA-menettelyssä tunnistettu.

Yhteysviranomainen on kuitenkin tuonut perustellussa päätelmässä esille arviointia koskevia huomiota ja tarkennustarpeita, jotka ovat tarkennettavissa hankkeen myöhemmässä jatkosuunnittelussa ja ympäristölupahakemusta laadittaessa.

ELY-keskuksen perusteltu päätelmä ja annetut lausunnot sekä mielipiteet ovat luettavissa ympäristöhallinnon YVA-sivuilta:

 

Lisätietoja

ympäristöasiantuntija Tatu Turunen, puh. 0295 023 892, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen johtaja Kari Pehkonen, puh. 0295 023 856, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Päivitetty