Tiedotteet 2018

Miten vesienhoitoa tulisi kehittää Pirkanmaalla? (Pirkanmaa)

Nyt on mahdollisuus esittää näkemys mihin suuntaan ja millä painopisteillä vesienhoitoa tulisi Pirkanmaalla jatkossa tehdä ja kehittää. Pinta- ja pohjavesien tilan parantamiseen tähtäävät vesienhoitosuunnitelmat tarkistetaan kuuden vuoden välein. Koko maassa on käynnistymässä vesienhoitosuunnitelmien sekä niihin liittyvien toimenpideohjelmien tarkistaminen vesienhoitokautta 2022 - 2027 varten. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat laatineet suunnittelua koskevan työohjelman sekä arvioineet yhdessä sidosryhmiensä kanssa sitä, mihin käytännön vesienhoitotyössä tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella, johon Pirkanmaakin kuuluu, keskeisiksi kysymyksiksi on alustavasti tunnistettu mm. maa- ja metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen, vesielinympäristöjen parantaminen, pohjavesien laadun ja määrän turvaaminen sekä ilmastonmuutoksen vesistövaikutuksiin varautuminen ja valumavesien hallinta.

Vesienhoidon työohjelmasta, aikataulusta ja keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta kuullaan 8.1.2018 - 9.7.2018. Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä. Kuulemisen aikana on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mihin asioihin vesienhoidossa kaudella 2022–2027 panostetaan. Aineistot sekä ohjeet palautteen antamiseksi löytyvät verkkosivun www.ymparisto.fi/vaikutavesiin kautta jatkamalla pääsivulta vesienhoidon kuulemissivulle. Siellä on mahdollista tarkastella myös karttasovellusta, johon on koottu laajalti tietoa vesien tilasta, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä luonnon olosuhteista.

Samanaikaisesti vesienhoidon kuulemisen kanssa käynnistyy valtakunnallinen kuuleminen Suomen merenhoitosuunnitelman tarkistamisesta. Myös tämän kuulemisen aineistot ja ohjeet palautteen antamiseksi löytyvät verkkosivujen www.ymparisto.fi/vaikutavesiin kautta jatkamalla merenhoidon kuulemissivulle.  Merenhoitosuunnitelmassa ei esitetä toimenpiteitä Pirkanmaan alueelle, mutta alueella tehtävä vesienhoitotyö vaikuttaa myös meren tilaan erityisesti Porin edustalla sekä Selkämerellä. Merenhoidon kuuleminen päättyy jo 16.2.2018.

Lisätiedot:

www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

Pirkanmaan ELY-keskus:

Pintavedet: ylitarkastaja Anu Peltonen, puh. 0295 036 367

Pohjavedet: ylitarkastaja Annukka Galkin, puh. 0295 036 323


Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.


Päivitetty