Tiedotteet 2019

Pohjois-Savon työpajassa ideoitiin tulevaisuutta Järvi-Suomen maaseudun ympäristön ja ilmaston hyväksi (Järvi-Suomi)

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman valmistelun viides työpaja pidettiin Kuopiossa 27.8.2019. Eri alojen asiantuntijat pohtivat Pohjois-Savon kannalta tärkeitä ympäristö- ja ilmastotoimia, joita voitaisiin rahoittaa tulevalla EU:n ohjelmakaudella. Työpajassa työskenneltiin neljässä ryhmässä (ilmastokestävyys, vesiensuojelu, luonnon monimuotoisuus sekä elinkeinot ja asuminen).

Työpajaa vetivät Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n asiantuntijat ja ohjelmatyössä ovat mukana myös Luonnonvarakeskuksen asiantuntijat.

Useassa ryhmässä keskusteltiin luonnon monimuotoisuudesta ja kestävästä käytöstä

Vesiensuojelun kannalta keskeiset toimenpiteet liittyivät riskienhallinnan tehostamiseen, ravinteiden kierrätykseen ja vesienhallinnan suunnitelmallisuuteen. Ylipäätään olennaisena nähtiin tutkimustiedon hyödyntäminen kaikissa vesiensuojelutoimissa. Keskeisimmät konkreettiset toimenpiteet liittyivät pohjavesien säilymisen turvaamiseen, lannan hyödyntämiseen biokaasun tuotannossa sekä kotimaisen järvikalan lisäämiseen ruokapöytiin.

Luonnon monimuotoisuuden teemat liittyivät arvokkaiden elinympäristöjen ja perinnebiotooppien ja -ympäristöjen hoitoon, luonnonsuojelutuotteiden jatkojalostuksen parantamiseen ja ilmastoviisaiden luomutuotteiden lisäämiseen. Yritysten monialaisen verkostoitumisen ja tuotteistamisen tukemista pidettiin tärkeänä.

Ilmastokestävyyden kannalta keskeisiä tulevaisuuden teemoja ovat energiantuotanto, kestävät liikkumisen ja liikenteen ratkaisut, kestävä metsätalous, hiilineutraali maatalous sekä kestävät asumis- ja rakentamisratkaisut. Toimenpiteistä tärkeimpinä pidettiin biokaasun tuotanto- ja jakeluverkoston kehittämistä, uusia metsänkäsittelytapoja ja vesiensuojelutoimenpiteitä metsätaloudessa, ruoan raaka-aineiden jatkojalostusta mahdollisimman lähellä sekä muovin käytön edistämistä.

Elinkeinojen ja asumisen näkökulmasta keskeistä on nähdä kiertotalous mahdollisuutena elinkeinoille ja ympäristölle. Lisäksi maakunnan omavaraisuus nähtiin olennaisena tekijänä sekä ympäristön että elinkeinojen kestävässä käytössä ja kehittämisessä. Käytännön toimenpiteitä ovat esimerkiksi koulutus ja osaamisen kehittäminen, jalostusasteen nosto sekä julkisten hankintojen ohjaaminen tukemaan lähituotantoa.

Työpajojen tulokset jalostuvat edelleen toimenpide-ehdotuksiksi

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaa valmistelevia sidosryhmätyöpajoja on järjestetty kesäkuussa Jyväskylässä ja Mikkelissä sekä elokuussa Lappeenrannassa, Joensuussa ja nyt Kuopiossa. Työpajakierroksen jälkeen eri alueiden sidosryhmien ideat jalostetaan konkreettisiksi toimenpide-ehdotuksiksi, joiden toimeenpanoa, seurantaa ja arviointia suunnitellaan syksyllä, asiantuntija Sari Rannanpää MDI:stä toteaa.

Järvi-Suomen maakunnat erilaisia

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma tukee alueen ELY-keskusten maaseudun kehittämissuunnitelmien laatimista ohjelmakaudelle 2021-2027. Ohjelmatyö aloitettiin Itä-Suomen maaseutuohjelmien väliarvioinnin suositusten pohjalta. Ohjelmaa valmistellaan viiden Järvi-Suomen alueen ELY-keskuksen yhteistyönä. Hanke on rahoitettu kyseisten ELY-keskusten maaseutuohjelman teknisestä tuesta.

Linkki Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman verkkosivuille: http://www.ely-keskus.fi/web/jarvi-suomen-ilmasto-ohjelma/

Lisätietoja: 

Sari Rannanpää, asiantuntija, MDI, sari.rannanpaa(at)mdi.fi, p. 050 523 6872

Juha Kaipiainen, yksikön päällikkö, Pohjois-Savon ELY-keskus, juha.kaipiainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 692

Maija Puurunen, yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maija.puurunen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 074

Pekka Tahvanainen, yksikön päällikkö, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, pekka.tahvanainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 107

Ulla Mehto-Hämäläinen, yksikön päällikkö, Keski-Suomen ELY-keskus, ulla.mehto-hamalainen(at) ely-keskus.fi, p. 029 502 4577

Jyrki Pitkänen, yksikön päällikkö, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, jyrki.pitkanen(at)ely-keskus.fi, p. 029 502 9078


Päivitetty