Tiedotteet 2018

YVA-menettely Ylöjärven Tunturavuoren maankaatopaikka sekä kiviainesjätteen käsittely ja kierrätys -hankkeesta käynnistyy (Pirkanmaa)

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on toimitettu Pirkanmaan ELY-keskukselle, ja siitä voi esittää mielipiteitä 4.10.2018 saakka.

Tampereen Autokuljetus Oy:n Tunturavuoren maankaatopaikka sekä kiviainesjätteen käsittely ja kierrätys -hanke sijoittuu Ylöjärvelle. Yhdeksän hehtaarin hankealue sijaitsee Röhön niittypalsta - nimisellä tilalla osoitteessa Röhköntie 190. Hankealue rajautuu länsireunastaan hankkeesta vastaavan Tunturavuoren maa‐ainesten ottoalueeseen ja itäreunastaan Rudus Oy:n Takamaan maa‐ainesten ottoalueen kiinteistöön.

Suunniteltavalla alueella otetaan vastaan, käsitellään murskaamalla ja seulotaan rakennustoiminnassa muodostuvia pilaantumattomia maa‐ ja kiviaineksia. Lisäksi alueelle välivarastoidaan ja sijoitetaan pysyvästi maa-aineksia.

Läjitysalueen kapasiteetti on noin 250 000 tonnia loppusijoitettavia pilaantumattomia maa‐aineksia vuosittain. Hankealueella käsitellään maarakentamiseen soveltuvia materiaaleja kuten betoni‐ ja tiilijätettä sekä uudelleenhyödynnettäviä kiviaineksia yhteensä 100 000 tonnia vuodessa. Hankkeen laajuus, kesto ja hankealueella käsiteltävien materiaalien laatu riippuu toteutettavasta vaihtoehtoratkaisusta.

Toimintaa olisi ympärivuoden arkisin klo 6–22 sekä tarvittaessa lauantaisin. Kiviainesjätteen käsittelyä murskaamalla ja seulomalla olisi 1–3 viikon jaksoissa 3–4 kertaa vuodessa.

Hankealueen rakentamisvaiheessa louhitaan noin 60 000 kiintokuutiometriä (m³ktr) kalliota alueelta.

Kuva: Alustava vaikutusten arviointialue.

Arvioitavat ja vertailtavat hankevaihtoehdot

YVA-menettelyssä arvioidaan kolmea hankevaihtoehtoa.

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta. Alue rakennetaan varastointikentäksi voimassa olevan toimenpideluvan myötä ja alueelle haetaan ympäristölupaa kalliokiviainestuotteiden tilapäiselle varastoinnille.

Vaihtoehto VE1. Suppea maanvastaanotto. Hankealueelle vastaanotetaan ja sijoitetaan pysyvästi ylijäämämaita 250 000 tonnia vuodessa noin 10–15 vuoden ajan, yhteensä 800 000–900 000 kuutiometriä. Alueen yläpinta nousee tasolle +151.00. Uudelleenhyödynnettävien maa‐ainesten käsittelyä on 100 000 tonnia vuodessa.

Vaihtoehto VE2. Laajempi maanvastaanotto ja kierrätystoiminta. Hanke‐alueelle vastaanotetaan ylijäämämaita arviolta 250 000 tonnia vuodessa noin 15–20 vuoden ajan, yhteensä 1 200 000 kuutiometriä. Täyttökerroksen paksuus olisi suurimmillaan 21 metriä, jolloin maankaatopaikan yläpinnan taso nousisi korkeustasolle +160.00.  Laajempi vaihtoehto pitää sisällään vaihtoehdon 1 mukaisen ja laajuisen uudelleenhyödynnettävien maa‐ainesten käsittelyn ja lisäksi hyötykäyttöön kelpaavien rakennusjätteiden (betoni ja tiili) vastaanottoa, käsittelyä ja varastointia yhteensä 100 000 tonnia vuodessa.

Hankkeen yleisötilaisuus järjestetään 12.9. klo 18

Arviointiohjelma on yleisön nähtävillä 5.9.4.10.2018 Ylöjärven kaupungintalolla (Kuruntie 14). Lisäksi arviointiohjelma on luettavissa kirjasto Leijassa (Koivumäentie 2, Ylöjärvi), Pirkanmaan ELY-keskuksessa (Yliopistonkatu 38, Tampere) sekä Internet-sivuilla www.ymparisto.fi/TunturavuoriYVA

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 4.10.2018 mennessä osoitteella kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi tai Pirkan­maan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus keskiviikkona 12.9.2018 klo 18–20 Koulutuskeskus Valo, Auditorio, Pallotie 5, 33470 Ylöjärvi.

Yhteysviranomaisen eli Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto arviointiohjelmasta tulee nähtäville ja luettavaksi ympäristöhallinnon Internet-sivuille (www.ymparisto.fi/TunturavuoriYVA) sekä edellä mainittuihin paikkoihin (loka-) marraskuussa 2018.

Lisätietoja:

www.ymparisto.fi/TunturavuoriYVA

  • Hankkeesta vastaava: Tampereen Autokuljetus Oy, Vesa Pohjankunnas, p. 0400 127 160, etunimi.sukunimi@tampereenktk.fi.
  • Konsultti: Taratest Oy, Olli Aalto, p. 040 152 4470, etunimi.sukunimi@taratest.fi.
  • Yhteysviranomainen / Pirkanmaan ELY-keskus, Leena Ivalo, p. 0295 036 000, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Päivitetty