Kuvituskuva

Valtakunnallisessa alueiden kehittämisessä on tavoitteena

 • vahvistaa alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta
 • edistää väestön hyvinvointia
 • turvata  hyvä elinympäristö ja kestävä aluerakenne

TIETOA ALUEELTA

Aluekehittäminen - Häme

Hämeen ELY-keskus toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta kehittämällä ja tukemalla taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kasvua ja hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Visionamme on olla johtava alueellinen kestävän kasvun ja hyvinvoinnin edistäjä.

Pitkän aikavälin strategiset linjauksemme ovat seuraavat:

Luomme edellytyksiä monipuoliselle ja kilpailukykyiselle elinkeinoelämälle. Tämän päämäärän toteuttamiseksi tuemme ja edistämme

 • maakuntiemme alueellista erikoistunutta osaamista ja sen hyödyntämistä
 • olemassa olevien yritysten kasvua ja kansainvälistymistä
 • yritysten kannalta hyvän, vakaan ja ennakoitavan toimintaympäristön rakentumista ja pyrimme ennakoimaan rakennemuutostilanteita
 • yritysten kehitysalustojen ja kasvuyritysten syntymistä Hämeen vahvoilla osaamisaloilla (bio- ja kiertotalous sekä cleantech- ja muotoiluosaaminen) yhteistyössä kumppaneiden kanssa
 • yritysten perustamista sekä sukupolven- ja omistajanvaihdoksia sekä innovaatio- ja kasvuyrityksiä
 • maaseudun elinvoimaisuutta, maaseutuelinkeinojen säilymistä ja kehittymistä sekä luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä
 • kulttuuriyrittäjyyttä ja luovaa taloutta
 • ympäristöyrittäjyyttä ja luontomatkailua
 • uudenlaisten digitaalisuutta hyödyntävien palveluiden ja liiketoiminnan syntymistä sekä olemassa olevan yritystoiminnan kehittymistä ja uudistumista
 • yritys- ja muun toiminnan vastuullisuutta ja turvallisuutta toteuttamalla elintarviketurvallisuuteen liittyvää valvontaa sekä riskiperusteista ympäristövalvontaa.

Luomme edellytyksiä ympäristön hyvän tilan säilymiselle ja parantumiselle sekä luonnonvarojen kestävälle hyödyntämiselle.  Tämän päämäärän toteuttamiseksi tuemme ja edistämme

 • uusiutuvan energian käyttöä, energian ja materiaalien säästöä sekä tuotannon siirtymistä aineellisista aineettomiin tuotteisiin ja palveluihin
 • luonnonvarojen energia- ja materiaalitehokasta ja ympäristövaikutukset huomioon ottavaa hyödyntämistä
 • pohja- ja pintavesien hyvän tilan saavuttamista ja säilymistä ja ehkäisemme ennakolta maaperään ja vesivaroihin kohdistuvien uusien riskien syntymisen
 • Vesijärven ja Vanajaveden ja niiden valuma-alueiden monipuolista suojelua, hoitoa, kunnostusta ja hyödyntämistä mm. kalatalouden, matkailun ja virkistyskäytön tarpeisiin yhteistyössä kumppaneidemme kanssa
 • luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden säilymistä
 • luonnon ja rakennetun ympäristön kauneusarvojen ja arvokkaiden maisemien sekä elinvoimaisen kulttuuriympäristön säilymistä.

Luomme edellytyksiä työllisyyden, osaamisen, osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiselle.  Tämän päämäärän toteuttamiseksi tuemme ja edistämme

 • ajantasaisiin työvoima- ja koulutustarpeen ennusteisiin perustuvaa koulutustarjontaa
 • maakuntien erityispiirteiden mukaista elinikäisen ohjauksen kehittämistä ja monialaista ohjausosaamista
 • osaavan työvoiman saatavuutta ja työntekijöiden nopeaa työllistymistä
 • nuorten ja vaikeasti työllistyvien työnsaantia
 • maahanmuuttajien kotoutumista
 • kansalaisten osallisuutta maaseudun kehittämiseen.

 

 


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa