Kuvituskuva

Valtakunnallisessa alueiden kehittämisessä on tavoitteena

 • vahvistaa alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta
 • edistää väestön hyvinvointia
 • turvata  hyvä elinympäristö ja kestävä aluerakenne

Millainen on sinun arkesi maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen? Omamaakunta.fi-sivusto kokoaa yhteen paikkaan kaikki keskeiset asiat maakunta- ja sote-uudistuksesta. Tutustu uudistukseen ja omaan maakuntaasi jo nyt!

TIETOA ALUEELTA

Aluekehittäminen - Varsinais-Suomi


Toiminnan suunnittelu ja yhteistyö

ELY-keskuksen toiminnan vaikuttavuus kohdistuu alueen elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin sekä väestön hyvinvointiin. Aluekehittämisen keskeiset tavoitteet on kirjattu hallituskausikohtaiseen strategiseen tulossopimukseen. Se perustuu ohjaavien hallinnonalojen yhdessä laatimaan strategia-asiakirjaan sekä toiminta-alueen maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin. ELY-keskus toteuttaa kansallisia linjauksia ottaen huomioon oman alueensa  erityispiirteet ja olosuhteet. Vuorovaikutus maakunnan liittojen ja muiden toimijoiden kanssa on keskeistä prosessien kaikissa vaiheissa.


Strategiakaudella 2012 - 2015 neljä erityistä painopistettä

Elinkeinorakenteen ja yritysten uudistaminen

Rakennemuutoksen hallinta on eräs Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tärkeimmistä tehtävistä. ELY-keskus auttaa rakennemuutoksen kohteeksi joutunutta toimialaa, alalla toimivia yrityksiä ja työntekijöitä.

Rakennemuutostoimenpiteiden kohteena ovat erityisesti laivanrakennus- ja elektroniikkatoimialat. Näiden rakennemuutosalojen lisäksi tehtävämme on auttaa teknologiateollisuuden toimialan yrityksiä kehittämään toimintaansa siten, että jatkuva rakenteellinen muutos hallitaan ja alan yritysten kilpailukyky, osaaminen ja toiminnallinen tehokkuus sekä innovatiivisuus kehittyvät. Rakennemuutoksen hallintaan liittyvät myös toimenpiteet, joilla autetaan työntekijöitä kehittymään ja yrityksiä kasvamaan.  

Rakennemuutoksen hallintaan ELY-keskus käyttää asiantuntemustaan sekä sijoittaa rahaa koulutukseen, konsultointiin ja yritysten, yhteisöjen sekä tutkimuslaitosten kehittämistoimintaan ja investointeihin.
 

Itämeren, Saaristomeren ja Selkämeren tilan parantaminen

Varsinais-Suomen ELY-keskus edistää toimia, joilla parannetaan meren tilaa ja kehitetään rannikkoalueen elinvoimaisuutta. Pyrimme monimuotoiseen alueelliseen yhteistyöhön meren tilan parantamiseksi ja riskien vähentämiseksi.

 • Vesien- ja merenhoitoa suunnitellaan laajoissa prosesseissa, jossa nykytilakartoituksen jälkeen asetetaan tavoitteet ja laaditaan toimenpideohjelmat.
 • Vesihuoltoa kehitetään ja yhteyksien varmuuteen myös poikkeuksellisissa tilanteissa. ELY-keskus rakentaa siirtoviemäriyhteyksiä ja edistää haja-asutuksen viemäröintiä.  
 • Tulvariskien hallinnalla merkittävissä riskikohteissa pystytään edistämään myös rannikkoalueiden vesienhoidon tavoitteita.
 • Tavoitteemme on kehittää maatalouden ympäristötukijärjestelmää siten, että tehokkaat vesistökuormituksen vähentämistoimenpiteet saadaan laajaan käyttöön. Kalankasvatuselinkeinoa kehitetään kansallisen vesiviljelyohjelman 2015, ympäristöohjeen ja sijainninohjausohjelman mukaisesti. Yritysten ja laitosten sekä turvetuotannon ympäristölupamääräyksiä ja valvontaa kehittämällä pyritään vesistökuormituksen minimointiin.
 • Saaristoalueen pysyvää asutusta kehitetään olemassa oleviin kyliin ja yhdyskuntarakenteeseen tukeutuen, meren suojelu ja kulttuuriympäristö huomioiden. Saaristoalueen vesihuolto pyritään järjestämään kehittyviin kyliin ja taajamiin kestävällä tavalla.
 • Satama-alueiden ja väylien ruoppaus- ja läjitystoimenpiteitä pyritään ohjaamaan vesilakiin perustuvalla valvonnalla ja neuvonnalla siten, että vesien- ja merenhoidon tavoitteet eivät vaarannu. Öljyvahinkojen torjunta perustuu vuonna 2007 laadittuun Saaristomeren alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan yhteistoimintasuunnitelmaan.
 • Monivuotisilla hankkeilla on voitu merkittävästi edistää vesiensuojelua. TEHO Plus –hankkeen avulla vähennetään maatalouden vesistö- ja ympäristökuormitusta. VELHO-hankkeessa yhdistetään vesien- ja luonnonhoidon intressejä suojelualueiden sekä ranta-alueiden hoidon ja käytön suunnittelussa. Pro Saaristomeri ja SATAVESI -ohjelmissa koordinoidaan ja edistetään vesienhoitoa ja kehitetään siihen liittyvää yhteistyötä.

 

Lounais-Suomi - koko valtakunnan elintarvikeaitta

Lounais-Suomi on koko valtakunnan ruoka-aitta - ruokaketjun kehittäminen pellolta pöytään huippuelintarvikkeeksi.  Varsinais-Suomen ELY-keskus vaikuttaa moniin osiin ruokaketjua, niin tuotannon ja yritystoiminnan rahoittamiseen ja kehittämiseen, osaamisen kehittämiseen kuin elintarvikkeiden kehitystyöhön ja puhtaisiin raaka-aineisiin.  Välineinä ovat kehittämishankkeet, rahoituksen suuntaaminen ja pyrkimys saada koko ruokaketju keskustelemaan.

Varsinais-Suomen ELY-keskus tukee toimijoita, jotka rakentavat Lounais-Suomesta koko valtakunnan elintarvikeaittaa ja vahvistaa elintarvikealan merkitystä sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on maakunnan ja alueen yritysten aseman vahvistaminen ja kehittäminen koko elintarvikeketjussa. ELY-keskus osallistuu sidosryhmiensä ja kumppaneidensa hankkeisiin sisällön rakentajana ja rahoittajana. Rahoitustukia myöntämällä edistetään maatilojen, puutarhojen, kalastajien sekä mikro- ja pk-yritysten liiketoimintamahdollisuuksia.

ELY-keskuksen vahvuutena ruokaketjussa ovat

 • alkutuotanto-/maatalous-/elintarvike-/ympäristöosaaminen
 • maatalous-, kalatalous-, maaseutu- ja rakennepolitiikan ja alueellisen kehittämisen tuntemus
 • kehittämis-, koulutus- ja rahoitustyökalut


ELY-keskuksen oman toiminnan kehittäminen

Varsinais-Suomen ELY-keskus kehittää ja hioo toimintojaan yhä virtaviivaisemmiksi. Haluamme olla ketterä ja nopeasti reagoiva yhteistyökumppani. Arvostamme aktiivista ja laajaa alueverkostoyhteistyötä ja kehitämme tätä toimintaa edelleen.


Sektorikohtaiset ohjelmat tarkentavat alueellisia kehittämistavoitteita

Lounais-Suomen ympäristöohjelmassa 2010 – 2013 on asetettu laajasti ympäristöä koskevia tavoitteita.  Niissä näkyy vesien tilan, ilmastonmuutoksen, energia-asioiden ja eheän yhdyskuntarakenteen painoarvo. Lounais-Suomen ympäristöohjelman päivitysprosessi on aloitettu ja uudet kehityspolut ja lähivuosien painopisteet määritellään syksyyn 2014 mennessä.

Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan on tuoreesti laadittu ilmastostrategiat, joissa energiasektori on avainasemassa, sillä se on kasvihuonekaasujen suurin päästölähde.
Varsinais-Suomen visio on saavuttaa kansainväliset ja kansalliset ilmasto- ja energiatavoitteet ja olla matkalla kohti hiilineutraaliutta.

Strategiassa on esitetty kymmenen toiminnan aluetta, joissa kehityksen tulisi kulkea ilmastonmuutosta hillitsevään suuntaan:

 • maa-, metsä- ja kalatalous
 • luonnon monimuotoisuus (luonnolliset hiilinielut)
 • yhdyskuntarakenne ja maankäyttö
 • liikenne ja matkailu
 • rakentaminen
 • jätehuolto ja hankinnat
 • teollisuus
 • energiantuotanto ja –käyttö
 • kasvatus, koulutus, tiedotus ja neuvonta
 • kotitaloudet


Lounais-Suomen liikennestrategiassa konkretisoidaan aluekehittämisen liikenteelliset edellytykset. Sen reunaehtoina ovat vastuu ilmastonmuutoksen hillintään ja muutokseen sopeutumiseen liittyvissä asioissa, liikenneturvallisuuden 0-visio ja kestävän yhdyskuntarakenteen tukeminen.

Strategisia tavoitteita on kolme:

 • Elinkeinoelämän kilpailukyky edellyttää kustannustehokkaista kuljetusyhteyksiä.
 • Verkostoituminen vaatii sujuvaa henkilökaukoliikennettä.
 • Kaupunkiseuduilla tarvitaan kestäviä liikenneratkaisuja.
 • Perusväylänpidolla ja joukkoliikennerahoituksella turvataan arjen matkat ja elinkeinoelämän toimintaedellytykset.

Päivitetty