Tehtävät ja toiminta - Häme

Hämeen ELY-keskuksen tehtävät

Hämeen ELY-keskuksessa hoidetaan elinkeinot, työvoima- ja osaaminen vastuualueen sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen tehtäviä:

  • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut 
  • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus
  • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
  • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys
  • osaaminen ja kulttuuri
  • ympäristönsuojelu
  • alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus
  • kulttuuriympäristön hoito
  • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
  • vesivarojen käyttö ja hoito
  • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Kanta- ja Päijät-Hämeen liikenneasiat hoidetaan Uudemaan ELY-keskuksessa.
 

Valtakunnalliset erikoistumistehtävät

Hämeen ELY-keskus hoitaa oman toimialueen lisäksi kaikkien ELY-keskusten toimialueella seuraavat ELY-keskukselle kuuluvat tehtävät:

  • Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1698/2005 ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (829/2007) tarkoitetut valtakunnalliset hankkeet

Muut toimialueen rajat ylittävät tehtävät

  • Hämeen ELY-keskus vastaa rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Etelä-Suomen alueella: Hämeen ELY-keskus hoitaa oman toimialueensa lisäksi Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten toimialueilla alueiden kehittämisestä annetussa laissa (1651/2009), rakennerahastolaissa (1401/2006) sekä alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoimisesta annetussa laissa (7/2014) säädetyt välittävän toimielimen tehtävät.
  • Hämeen ELY-keskus hoitaa oman toimialueensa lisäksi Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan yhteensovittamiseen liittyvät asiat.
Päivitetty