› Takaisin graafiseen esitykseen

Joukkoliikennelupa ja yhteisölupa

Henkilöiden kuljettaminen linja-autolla korvausta vastaan on luvanvaraista henkilöliikennettä, johon tarvitaan joukkoliikennelupa. Kansainvälisen henkilöliikenteen harjoittaminen linja-autolla edellyttää joukkoliikenneluvan lisäksi joukkoliikenteen yhteisölupaa.

Liikennepalvelulaki tulee voimaan 1.7.2018 alkaen, jolloin joukkoliikenteen lupien myöntäminen siirtyy Liikenteen turvallisuusvirasto Trafiin.

Näytä lisää valtakunnallista tietoa Minimoi

Joukkoliikennelupa oikeuttaa harjoittamaan linja-autolla valtion ja kuntien tai kuntayhtymien ostamaa liikennettä sekä tilausliikennettä koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Tilausliikennettä linja-autolla harjoitettaessa ajoja ei saa ottaa taksiasemilta. Jos tilausliikennettä harjoitetaan linja-autolla, jossa on istumapaikkoja enintään 16 ja kuljetuksen tilaajana on yksityinen henkilö, tulee kuljetuksessa olla mukana vähintään viisi henkilöä. Pienemmän henkilömäärän kuljettaminen on sallittua, jos matkustajien matkatavaroiden määrä tai matkustajan tarvitsema pyörätuoli edellyttää suurikokoista autoa.

Joukkoliikennelupa ja joukkoliikenteen yhteisölupa ovat voimassa viisi vuotta.

Joukkoliikenneluvan ja joukkoliikenteen yhteisöluvan myöntää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Alvar Aallon katu 8, 60100 Seinäjoki.

Joukkoliikennelupa myönnetään hakijalle:

1) joka on hyvämaineinen, vakavarainen ja ammatillisesti pätevä

Asianmukainen vakavaraisuus: joukkoliikenneluvan hakijalla/haltijalla tulee olla käytettävissään pääomaa ja vararahastoja vähintään 9 000 euroa ensimmäisen ajoneuvon osalta ja 5 000 euroa kunkin seuraavan ajoneuvon osalta. Voimavarat osoitetaan lupaviranomaiselle tilintarkastajan todistuksella, pankkivakuudella tai tilipanttauksella.

Ammatillinen pätevyys: hakijan tai liikenteestä vastaavan tulee olla linja-autoliikenteen yrittäjäkurssin loppukokeen hyväksytysti suorittanut. Pätevyys osoitetaan lupaviranomaiselle Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) antamalla todistuksella. Yrittäjäkurssien ja koetilaisuuksien ajankohdat lisätietoineen löytyvät Trafin sivuilta.

2) joka on täysi-ikäinen ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole holhoustoimesta annetun lain nojalla rajoitettu ja jolla ei ole määrättyä edunvalvojaa

3) joka ei ole konkurssissa

4) jolla ei ole erääntyneitä verovelkoja tai sosiaaliturvamaksuja eikä muita ulosotossa olevia velkoja, jotka ovat hakijan maksukykyyn nähden vähäistä suurempia, eikä velkoja, jotka on palautettu ulosotosta varattomuustodistuksin

5) jota ei ole määrätty liiketoimintakieltoon eikä väliaikaiseen liiketoimintakieltoon

Joukkoliikennelupa myönnetään hyvämaineiselle ja vakavaraiselle oikeushenkilölle (yhtiölle tai yhteisölle), joka ei ole konkurssissa ja jolla ei ole em. 4 kohdassa mainittuja vero- tai ulosottovelkoja. Oikeushenkilön liikenteestä vastaavan henkilön tulee täyttää hyvämaineisuuden, ammatillisen pätevyyden sekä em. kohtien 2 ja 5 vaatimukset. Lisäksi hakijana olevan oikeushenkilön toimitusjohtajan ja vastuunalaisten yhtiömiesten tulee olla hyvämaineisia.

Lupahakemusten käsittely ja suoritemaksut

Joukkoliikennelupia koskevien hakemusten käsittelyaika on pääsääntöisesti 2–3 viikkoa niiden vireilletulosta. Käsittelyaikaa saattavat pidentää hakemuksen puutteet tai ajoittaiset käsittelyruuhkat. Jos liikenneluvan uudistaminen on pantu vireille viimeistään kolme kuukautta ennen liikenneluvan viimeistä voimassaolopäivää, uudistettavalla luvalla saa jatkaa liikennettä siihen asti, kun asia on ratkaistu.

Lupapäätöksistä peritään suoritemaksu valtioneuvoston maksullisista suoritteista antaman asetuksen mukaisesti.

TIETOA ALUEELTA

Joukkoliikennelupa ja yhteisölupa - Keski-Suomi

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus myöntää keskitetysti koko Suomen joukkoliikenne- ja yhteisöluvat. Liikenteen lupapalvelut vastaavat lupiin liittyviin kyselyihin numerossa 0295 027 500 (keskus). Hakemukset toimitetaan osoitteeseen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Liikenteen lupapalvelut, Alvar Aallonkatu 8, 60100 Seinäjoki.


Päivitetty