› Takaisin graafiseen esitykseen

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtäminen

Ajoneuvon siirtämisestä annetussa laissa tarkoitetusta omistajatietojen selvittämisestä sekä siirto- ja korvauspäätöksistä maanteille jätettyjen ajoneuvojen osalta vastaa valtakunnallisesti Lapin ELY-keskus.

Näytä lisää valtakunnallista tietoa Minimoi

Milloin tienpitoviranomainen voi siirrättää ajoneuvon maantieltä

  • ajoneuvoa ei ole siirretty pois onnettomuuspaikalta kahden vuorokauden kuluessa liikenneonnettomuudesta,

  • ajoneuvo on pysäköity tielle säännösten vastaisesti,

  • pysäköidystä ajoneuvosta aiheutuu haittaa tiealueen kunnossa- tai puhtaanapidolle tai korjaus- tai rakennustyölle tai se haittaa tiealueella järjestettävää tapahtumaa tai

  • ajoneuvo on kunnon tai muiden ulkoisesti havaittavien seikkojen perusteella hylätty.

Kunta voi siirrättää romuajoneuvon, jos ajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa toimittaa ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Yksityisellä tiellä tai alueella kunta voi siirrättää ajoneuvon yksityisen tienpitäjän tai alueen haltijan perustellusta pyynnöstä

Siirrettävästä ajoneuvosta ilmoittaminen

Tienkäyttäjä voi ilmoittaa havaintonsa siirrettävästä ajoneuvosta Tienkäyttäjän linjalle, puh. 0200 2100. Ilmoituksessa olisi mainittava havaitun ajoneuvon sijainti (kunta, osoite, tiennumero tai nimi) ja rekisteritunnus tai ajoneuvon tuntomerkit.

Ajoneuvon siirtäminen ja varastointi

Ajoneuvo voidaan siirtää viipymättä, jos ajoneuvo aiheuttaa vaaraa muulle liikenteelle tai huomattavaa haittaa tien käytölle.

Ajoneuvolle voidaan suorittaa myös lähisiirto näköetäisyydelle löytöpaikalta. Ajoneuvo siirretään sen kunnan osoittamaan varastoon, minkä kunnan alueelta se on löydetty.

Kunta vastaa siirrettyjen ajoneuvon varastoinnista.

Ajoneuvon siirtämisestä päättäminen

Ajoneuvon siirrosta ja korvauksen määrästä annetaan kirjallinen päätös ajoneuvoliikennerekisteriin merkitylle viimeiselle omistajalle ja haltijalle. Päätös tehdään viipymättä siirron jälkeen. Jäljennös päätöksestä lähetetään tiedoksi poliisille, kunnalle, varastolle, aluevastaavalle ja urakoitsijalle.

Jos ajoneuvon omistaja/ haltija ei ole tiedossa tai osoite ei ole tiedossa, siirrosta kuulutetaan asianomaisen kunnan ilmoitustaululla.

Ajoneuvon siirrosta perittävä maksu

Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan siirtojärjestelyistä, siirtämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset. Lasku ajoneuvon siirrosta lähetetään kahden viikon kuluessa siirrosta. Saatava on suoraan ulosottokelpoinen.

Henkilö- ja pakettiauto

  • varastosiirto 220,00 euroa
  • lähisiirto  110,00 euroa

Kuorma-auto ja muu raskas ajoneuvo

  • varasto tai lähisiirto 90,00 euroa sekä toteutuneet kustannukset

Ajoneuvon omistaja on lisäksi velvollinen korvaamaan kunnalle varastoinnista ja mahdollisesta jätehuollosta aiheutuneet kustannukset.

Ajoneuvon noutaminen varastolta

Ajoneuvo on noudettavissa varastolta 30 päivän kuluessa siirtopäätöksen tiedoksisaannista.

Ajoneuvoa noudettaessa on osoitettava kuitti maksetusta siirtomaksusta sekä henkilöllisyystodistus.

Jos omistaja ei nouda varastoon siirrettyä ajoneuvoa 30 päivän kuluessa siirtopäätöksen tiedoksisaannista, ajoneuvo siirtyy sen kunnan omistukseen, jonka alueelta ajoneuvo on siirretty.

Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).