Palvelutaso

ELY-keskukset ovat velvollisia määrittämään toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason.  (Joukkoliikennelain 14 § 1 momentti). Palvelutasomäärittelyn tarkoituksena on ilmaista, millaisia joukkoliikenteen palveluja alueella halutaan tarjota ja millaiseksi toimivaltainen viranomainen pyrkii kehittämään alueen joukkoliikennepalveluja.

Määritelty joukkoliikenteen palvelutaso luo perustan liikenteen järjestämiselle, suunnittelulle, rahoitukselle ja toteutukselle. Palvelutasomäärittelyjä voidaan myös hyödyntää kuntien ja maakuntien maankäytön suunnittelussa.

Palvelutasomäärittely on jatkuva prosessi, sillä määrittelyt ovat voimassa yleensä 3-8 vuotta. Tämän jälkeen määrittelyt päivitetään muuttuneita olosuhteita tai kysyntää vastaaviksi.

Alueellisesta palvelutasomäärittelystä vastaavat yhdeksän liikenteessä toimivaltaista ELY-keskusta. Lisäksi kunnalliset viranomaiset määrittelevät omien toimivalta-alueidensa palvelutasotavoitteet. Kaukoliikenteen palvelutasomäärittelystä vastaa Liikenne- ja viestintäministeriö.

TIETOA ALUEELTA

Palvelutaso - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala

(Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa joukkoliikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.)

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vahvistaa toimivalta-alueellaan joukkoliikennelain (869/2009) 4 §:ssä tarkoitetun palvelutason alla olevan päätöksen mukaisesti (liite 1 karttakuva ja liite 2 palvelutasoluokitus). Samalla Pohjois-Savon ELY-keskus vahvistaa toimivalta-alueensa paikallisliikenteen palvelutason Iisalmessa, Pieksämäellä ja Varkaudessa (liite 3).

Määritellyn palvelutason lähtökohtana on ollut nykyinen liikennetarjonta, yhteysvälin väestöpohja, pendelöinti ja yhteysvälin potentiaalinen käyttäjämäärä. Palvelutasoa voidaan parantaa esitetystä, jos on kysyntää ja kuntien kanssa sovitaan hankinnoista ja rahoituksesta. Palvelutaso vahvistetaan vain nykyisten kuntakeskusten väliseen liikenteeseen. Palvelutasoa ei kuitenkaan ole määritelty kaikkien kuntakeskusten välille vähäisen kysynnän takia. Liikennettä voidaan hankkia muillekin kuin karttaan merkityille kuntakeskusten välisille yhteysväleille, jos rahoituskehys sen mahdollistaa, kuntarajat ylittävälle liikennetarjonnalle on tarve ja kysyntää, ja kunta osallistuu hankintaan.

Pohjois-Savon ELY-keskus on määritellyt 20.12.2017 joukkoliikenteen palvelutason toimivalta-alueelleen ajalle 1.1.2018 - 31.12.2020.

Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Joukkoliikenteen palvelutaso Uudellamaalla -tilaisuus 25.1.2017

Uudenmaan ELY-keskus ja Uudenmaan liitto järjestivät tilaisuuden, jossa käsiteltiin alueen joukkoliikenteen nykytilaa ja tavoitteellista palvelutasoa eri viranomaisten näkökulmasta. Tilaisuudessa pohdittiin myös joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntämistä maakuntakaavoituksen lähtöaineistona.

Tilaisuuden ohjelma (pdf, 469 kt)

Tilaisuuden esitykset:

Henkilöjunaliikenteen palvelutaso ja lähivuosien näkymät (pdf, 379 kt)
Iida Huhtanen, liikenne- ja viestintäministeriö

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen tavoitteellinen palvelutaso (pdf, 1641 kt)
Anna Saarlo, Liikennevirasto

Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasomäärittely ja palvelutasopäätös vuosiksi 2017–2020 (pdf, 2109 kt)
Jukka-Pekka Vallius, Uudenmaan ELY-keskus ja Henriika Weiste, WayStep Consulting Oy

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely HSL-alueella (pdf, 3891 kt)
Aleksi Manninen, HSL

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa (pdf,2345)
Maija Stenvall, Uudenmaan liitto