Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue

ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät ympäristöministeriön hallinnonalan sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia.

Ajankohtaista

  • Vuonna 2019 myönnettävien avustusten hakuaika on 24.10. - 30.11.2018. Tätä verkkosivua päivitetään vielä ennen hakuajan alkua.

Sivun sisältö:

Avustukset haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan

Haja-asutuksen jätevesineuvontaan suunnattuja avustuksia vuodelle 2019 voidaan hakea sekä paikallisiin/alueellisiin että valtakunnallisiin hankkeisiin. Hankkeiden tulee noudattaa neuvonnan järjestämisen yleissuunnitelmaa. Yleissuunnitelmasta löytyvät mm. neuvontaa toteuttavalta organisaatiolta/järjestöltä tai muulta järjestäytyneeltä yhteisöltä edellytettävät ominaisuudet sekä vaatimukset neuvontaa suorittaville henkilöille.

Avustukset pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja pohjavesien suojelua toteuttaviin hankkeisiin

Avustukset pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen on tarkoitettu kunnille. Avustuksen saamiseksi vesienhoitosuunnitelmissa tarpeellisina pidettyihin pohjavesien suojeluhankkeisiin hakijan tulee yleensä olla esimerkiksi rekisteröitynyt yhdistys, kunta tai kuntayhtymä.

Avustukset rakennusperinnön hoitoon

Rakennusperinnön hoidon avustuksen määrärahaa saa käyttää avustuksiin yksityisille omistajille ja rakennusperinnön hoitoa edistäville yhteisöille kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon, suojeluun ja parantamiseen.

Avustukset saariston ympäristönhoitoon

Saaristokunnalle tai tällaisen kunnan jäsenelle voidaan myöntää avustusta toimenpiteisiin, jotka koskevat saaristoluonnon suojelemista taikka saariston maisemakuvan säilyttämistä tai parantamista. Tukea voidaan myöntää myös yhdistykselle tai säätiölle, jonka tarkoituksena on luonnonsuojelun tai ympäristönhoidon edistäminen.

Saariston ympäristönhoitoavustuksia on vuosien mittaan myönnetty hankkeille, joiden yhteydessä on muun muassa hoidettu saariston niittyjä ja muita perinnemaisemia, tehty linnusto- ja luontoselvityksiä sekä kunnostettu saaristomaisemien kannalta tärkeitä rakennuksia ja rakennelmia, kuten venevajoja ja aittoja. Tuen saajina ovat olleet saariston asukkaat sekä paikalliset luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöt.

Avustukset tunturialueiden ympäristönhoitoon

Tunturialueiden ympäristönhoitoavustusta on vuosien mittaan myönnetty tunturialueella toimiville yhdistyksille, yrityksille sekä kunnille erityisesti matkailun ja virkistyskäytön aiheuttaman roskaantumisen haittojen vähentämiseen, Tunturi-Lappiin soveltuvien jätehuoltojärjestelmien ja toimintamallien kehittämiseen sekä jätehuollon valistustoimintaan.

Avustukset vesien- ja merenhoidon sekä vesistö- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen

Avustukset ympäristökasvatus- ja -valistushankkeisiin

Avustettavan hankkeen tulee olla alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittävä kokeilu- tai kehittämishanke.

Maksatuksen hakeminen

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) hoitaa ympäristöavustusten maksatustehtävät. Avustuksen maksaminen edellyttää hakijalta ELY-keskuksen kohteeseen myöntämää rahoituspäätöstä. Avustus maksetaan toteutuneita kuluja vastaan.

Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Lisätietoja Uudenmaan alueelta:

Rakennusperinnön hoito

  • ylitarkastaja Henrik Wager, 0295 021 473

Saariston ympäristönhoito

  • tarkastaja Arja Myllyoja, 0295 021 433

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen

  • geologi Esko Nylander, 0295 021 437

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta

  • insinööri Ilkka Juva, 0295 021 400

Avustukset vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen

  • erikoistutkija Pasi Lempinen, 0295 021 425

Vesistön käytön ja tilan parantamista koskevat avustukset

  • erikoistutkija Pasi Lempinen, 0295 021 425

Kalataloudelliset kunnostukset

  • johtava kalatalousasiantuntija Mikko Koivurinta, 0295 021 080