Tavaraliikennelupa

Tavaran kuljettaminen ajoneuvolla tiellä korvausta vastaan edellyttää pääsääntöisesti tavaraliikennelupaa. Lupaa ei kuitenkaan vaadita tietyissä tavaraliikennelaissa mainituissa poikkeustapauksissa. Liikennettä valvova poliisi ratkaisee, edellyttääkö kuljetus liikennelupaa.

SKAL ry on laatinut oppaan, joka vastaa peruskysymyksiin tavaraliikenneluvan tarpeesta ja yleisimmistä tilanteista, joissa liikennelupaa ei edellytetä. Poliisihallitus, LVM ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ovat olleet mukana oppaan suunnittelussa.

Kuvituskuva

Tavaraliikennelupia on kolmenlaisia: yhteisölupa, kotimaan tavaraliikennelupa ja traktoriliikennelupa. Lisäksi suomalaisten yhteisöluvan haltijoiden palveluksessa oleville kolmannen maan kansalaisille myönnetään hakemuksesta kuljettajatodistuksia.

Yhteisölupa oikeuttaa harjoittamaan Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden (EU-jäsenmaat sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein) ja Sveitsin keskinäisen liikenteen lisäksi myös muuta ulkomaan liikennettä, ei kuitenkaan Ahvenanmaalla. Yhteisölupa koostuu liikenneluvan alkuperäiskappaleesta sekä luvan oikeaksi todistetuista jäljennöksistä, joiden määrä vastaa luvanhaltijan käytössä olevien ajoneuvojen lukumäärää. Luvanhaltijan on säilytettävä liikenneluvan alkuperäiskappale toimitiloissaan, ajoneuvoissa on puolestaan oltava ELY-keskuksen myöntämä oikeaksi todistettu jäljennös. Luvanhaltija ei saa itse ottaa kopioita yhteisöluvasta. Jos luvanhaltija hankkii lisää kalustoa lupakauden aikana, hänen tulee hakea yhteisöluvan lisäjäljennöksiä ELY-keskukselta. Lisäjäljennösten voimassaoloaika sidotaan alkuperäiskappaleen voimassaoloaikaan.  

Yhteisöluvan haltijan on haettava kuljettajatodistus jokaiselle kuljettajalleen, joka ei ole jonkin EU-jäsenvaltion kansalainen tai Suomessa pitkään oleskellut kolmannen maan kansalainen. Kuljettajan on oltava joko laillisessa työsuhteessa luvanhaltijaan tai hänen on oltava asetettu luvanhaltijan käyttöön Suomen työ- ja ammatillista koulutusta koskevien ehtojen mukaisesti, mukaan lukien työehtosopimus. Kuljettajan on myös täytettävä kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyyden edellytykset. Kuljettajatodistuksen voimassaoloaika sidotaan luvanhaltijan yhteisöluvan voimassaoloaikaan.

Kotimaan tavaraliikennelupa on ennen 2.10.1999 myönnetty ajoneuvokohtainen liikennelupa. Kotimaan liikennelupa oikeuttaa harjoittamaan liikennettä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Sillä voi tietyin edellytyksin harjoittaa myös Suomen ja Euroopan talousalueen sekä Sveitsin välistä liikennettä samoin kuin Suomen ja Euroopan talousalueeseen kuulumattoman maan välistä liikennettä. Kotimaan liikennelupa voidaan uudistaa tai myöntää lisälupana ainoastaan niille luvanhaltijoille, joilla on voimassa oleva kotimaan lupa ja joille se on myönnetty ensi kertaa ennen em. ajankohtaa. Uusille luvanhakijoille ei myönnetä kotimaan liikennelupia.

Traktoriliikennelupa oikeuttaa harjoittamaan liikennettä traktorilla koko Suomessa Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.

Tavaraliikenneluvat myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan. Lupa myönnetään joko luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle (esim. Oy, Ky, avoin yhtiö, osuuskunta). Yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminimi tai maatalousyhtymä eivät ole oikeushenkilöitä, joten ne eivät voi saada liikennelupaa. Lupa myönnetään näissä tapauksissa toiminimen omistajalle.

TIETOA ALUEELTA

Tavaraliikennelupa

Tavaran kuljettaminen ajoneuvolla tiellä korvausta vastaan edellyttää pääsääntöisesti tavaraliikennelupaa. Lupaa ei kuitenkaan vaadita tietyissä tavaraliikennelaissa mainituissa poikkeustapauksissa. Liikennettä valvova poliisi ratkaisee, edellyttääkö kuljetus liikennelupaa.

SKAL ry on laatinut oppaan, joka vastaa peruskysymyksiin tavaraliikenneluvan tarpeesta ja yleisimmistä tilanteista, joissa liikennelupaa ei edellytetä. Poliisihallitus, LVM ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ovat olleet mukana oppaan suunnittelussa.

Kuvituskuva

Tavaraliikennelupia on kolmenlaisia: yhteisölupa, kotimaan tavaraliikennelupa ja traktoriliikennelupa. Lisäksi suomalaisten yhteisöluvan haltijoiden palveluksessa oleville kolmannen maan kansalaisille myönnetään hakemuksesta kuljettajatodistuksia.

Yhteisölupa oikeuttaa harjoittamaan Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden (EU-jäsenmaat sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein) ja Sveitsin keskinäisen liikenteen lisäksi myös muuta ulkomaan liikennettä, ei kuitenkaan Ahvenanmaalla. Yhteisölupa koostuu liikenneluvan alkuperäiskappaleesta sekä luvan oikeaksi todistetuista jäljennöksistä, joiden määrä vastaa luvanhaltijan käytössä olevien ajoneuvojen lukumäärää. Luvanhaltijan on säilytettävä liikenneluvan alkuperäiskappale toimitiloissaan, ajoneuvoissa on puolestaan oltava ELY-keskuksen myöntämä oikeaksi todistettu jäljennös. Luvanhaltija ei saa itse ottaa kopioita yhteisöluvasta. Jos luvanhaltija hankkii lisää kalustoa lupakauden aikana, hänen tulee hakea yhteisöluvan lisäjäljennöksiä ELY-keskukselta. Lisäjäljennösten voimassaoloaika sidotaan alkuperäiskappaleen voimassaoloaikaan.  

Yhteisöluvan haltijan on haettava kuljettajatodistus jokaiselle kuljettajalleen, joka ei ole jonkin EU-jäsenvaltion kansalainen tai Suomessa pitkään oleskellut kolmannen maan kansalainen. Kuljettajan on oltava joko laillisessa työsuhteessa luvanhaltijaan tai hänen on oltava asetettu luvanhaltijan käyttöön Suomen työ- ja ammatillista koulutusta koskevien ehtojen mukaisesti, mukaan lukien työehtosopimus. Kuljettajan on myös täytettävä kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyyden edellytykset. Kuljettajatodistuksen voimassaoloaika sidotaan luvanhaltijan yhteisöluvan voimassaoloaikaan.

Kotimaan tavaraliikennelupa on ennen 2.10.1999 myönnetty ajoneuvokohtainen liikennelupa. Kotimaan liikennelupa oikeuttaa harjoittamaan liikennettä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Sillä voi tietyin edellytyksin harjoittaa myös Suomen ja Euroopan talousalueen sekä Sveitsin välistä liikennettä samoin kuin Suomen ja Euroopan talousalueeseen kuulumattoman maan välistä liikennettä. Kotimaan liikennelupa voidaan uudistaa tai myöntää lisälupana ainoastaan niille luvanhaltijoille, joilla on voimassa oleva kotimaan lupa ja joille se on myönnetty ensi kertaa ennen em. ajankohtaa. Uusille luvanhakijoille ei myönnetä kotimaan liikennelupia.

Traktoriliikennelupa oikeuttaa harjoittamaan liikennettä traktorilla koko Suomessa Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.

Tavaraliikenneluvat myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan. Lupa myönnetään joko luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle (esim. Oy, Ky, avoin yhtiö, osuuskunta). Yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminimi tai maatalousyhtymä eivät ole oikeushenkilöitä, joten ne eivät voi saada liikennelupaa. Lupa myönnetään näissä tapauksissa toiminimen omistajalle.


Päivitetty